Pożyczki podzastaw

Masz nieruchomość?

Masz kredyt!

Pożyczka krok po kroku

Procedura i etapy otrzymania pożyczki:

Etap 1 – Kompletowanie dokumentów:

Podjęcie szybkiej decyzji o przyznaniu pożyczki uwarunkowana jest przesłaniem do nas wszystkich niezbędnych kserokopii dokumentów dotyczących zastawianej nieruchomości. Lista dokumentów przedstawiona jest w dziale „Pożyczki pod zastaw".
Dokumenty można przesłać na podany na stronie adres email, faks lub pocztą na adres biura.
Na życzenie klienta dokonujemy bezpłatnej wyceny nieruchomości oraz ogólnej analizy sytuacji prawnej.
Na weryfikację dokumentów potrzebny jest maksymalnie 1 dzień roboczy.

Etap 2 – Decyzja o udzieleniu pożyczki:

W chwili podjęcia decyzji o przyznaniu pożyczki kontaktujemy się z klientem telefonicznie w celu przedstawienia szczegółów oferty, czyli: kwoty przyznanych środków, warunków finansowych oraz czasu trwania umowy – na życzenie klienta możliwe jest przesłanie wcześniej przygotowaną umowę. Stosujemy wyłącznie notarialną umowę przeniesienia własności nieruchomości pod zabezpieczenie pożyczki.

Definicje prawne przewłaszczania na zabezpieczenie – kliknij w podświetlany link.

Etap 3 – Wypłata pożyczki:

Ustalamy z klientem wszelkie szczegóły dotyczące podpisania umowy u notariusza, czyli: miejsca, terminu i godziny spotkania. Wypłata kwoty pożyczki następuje w obecności notariusza bezpośrednio po podpisaniu umowy.
Uwaga: W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość sfinansowania przez nas opłat notarialnych.
Poniżej znajduje się link do kalkulatora kredytowego.

Prosimy zapoznać się z instrukcją i skorzystać z kalkulatora w celu obliczenia kosztu ewentualnej pożyczki. Proszę wprowadzić:

  • kwotę pożyczki (nie mniej niż 10.000 zł)
  • oprocentowanie (0,8% w skali miesiąca)
  • okres pożyczki (od 1 do 12 miesięcy)

Pytania i odpowiedzi

Kto może skorzystać z pożyczek poza bankowych pod zastaw nieruchomości?
Oferta pożyczek prywatnych – poza bankowych skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych i rolników.

Jakie opłaty wstępne są wymagane?
Nie wymagamy żadnych opłat wstępnych. W celu ubiegania się się o pożyczkę prywatną należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie www, a następnie wysłać wymagane dokumenty lub kserokopie. Po zweryfikowaniu podanych informacji, oddzwonimy z decyzją.

Jaka jest maksymalna wysokość pożyczki?
Pożyczki prywatne udzielane są do 50 proc. wartości danej nieruchomości.

Czy historię finansowa wnioskodawcy jest sprawdzana w BIK, KRD, BRKN i innych bazach?

Nie, nie sprawdzamy historii wnioskodawcy w BIK, KRD, BRKN i innych bazach.

Jakiej wysokości dochody są niezbędne, by otrzymać pożyczkę poza bankową pod zastaw nieruchomości?
Ponieważ zabezpieczeniem pożyczki jest nieruchomość wyskość dochodów nie ma znaczenia.

Jaki jest dopuszczalny poziom zadłużenia, by można było wnioskować o pożyczkę pozabankową pod zastaw nieruchomości?
Ponieważ zabezpieczeniem pożyczki jest nieruchomość, poziom zadłużenia wnioskodawcy nie ma znaczenia.

Jak wysokie jest oprocentowanie pożyczki prywatnej pod zastaw nieruchomości?
To najtańsze oprocentowanie pożyczki pod zastaw nieruchomości na rynku i wynosi od 0,8 proc. miesięcznie.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o pożyczkę prywatną pod zastaw nieruchomości?
Potrzebne są: akt notarialny dotyczący umowy kupna, umowy darowizny, itp., potwierdzający prawo do nieruchomości oraz wypis z księgi wieczystej lub przynajmniej jej numer, oraz zdjęcia nieruchomości. W przypadku mieszkań wymagane jest zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej lub zarządcy nieruchomości o uregulowanych opłatach czynszowych lub wysokości zaległości tych opłat. Gdy przedmiotem zastawu jest dom lub mieszkanie, potrzebna jest także informacja o liczbie osób zameldowanych w domu lub mieszkaniu. Jeśli umowa ma dotyczyć domu i działki wymagamy wypisu z rejestru gruntów, mapki poglądowej lub wyrysu jak również wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego. Ewentualnie, jeśli taki plan nie jest uchwalony, potrzebna jest informacja z urzędu gminu o przeznaczeniu danego terenu. Zabezpieczeniem pożyczki prywatnej może być rónież spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W takim przypadku potrzebne jest dostarczenie zaświadczenia ze spółdzielni o własnościowym prawie do lokalu.

Czy własnościowe prawo do lokalu również może być zabezpieczeniem pożyczki pozabankowej?
Tak, wówczas potrzebne jest zaświadczenia ze spółdzielni o własnościowym prawie do lokalu i innych dokumentów wymienionych w odpowiedzi na poprzednie pytanie

Co muszę zrobić, by dowiedzieć się czy przysługuje mi pożyczka poza bankowa pod zastaw nieruchomości?
Należy tylko wypełnić wniosek na stronie internetowej oraz przesłać niezbędne dokumenty. Oddzwonimy z decyzją.

Jak długo są rozpatrywane wnioski o pożyczkę?
Takie wnioski są rozpatrywane w ciągu 24 godzin.

W jakim czasie są wypłacane przyznane pożyczki?
Pieniądze są wypłacane pożyczkobiorcy w ciągu 48 godzin.

Jakie nieruchomości są akceptowane jako zabezpieczenie pożyczki poza bankowej?
Jako zabezpieczenie pożyczki przyjmowane są atrakcyjne mieszkania, domy, rezydencje, ośrodki wypoczynkowe jak również lokale komercyjne położone w miastach lub na obrzeżach dużych miast, o statusie przynajmniej powiatowym lub posiadających inne atuty takie jak np.: uzdrowisko lub popularna miejscowość wypoczynkowa. Jako zabezpieczenie pożyczki poza bankowej przyjmowane są też działki budowlane, przemysłowe, komercyjne i rekreacyjne położone w miastach lub na obrzeżach miast, o statusie przynajmniej powiatowym lub posiadających inne atuty takie jak np.: uzdrowisko lub popularna miejscowość wypoczynkowa. Zabezpieczeniem pożyczki mogą być także działki rolne oraz lasy położone na terenie całej Polski o minimalnej powierzchni 2 ha.

Skąd pewność, że pożyczka jest przeprowadzona bezpiecznie?
Kwota pożyczki jest przekazywana pożyczkobiorcy w kancelarii notarialnej po podpisaniu umowy pożyczki lub przelewem na wskazane konto.

Jak ustalane są terminy spłaty pożyczki?
Warunki spłaty zaciągniętej pożyczki poza bankowej są negocjowane indywidualnie z każdym pożyczkobiorcą. Istnieje możliwość karencji w spłacie lub spłaty całego zadłużenia jednorazowo.

Definicja przewłaszczenia

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest jedną z powszechnie stosowanych w praktyce form zabezpieczenia wierzytelności. Mimo że w polskim prawodawstwie istnieje jedynie fragmentaryczna regulacja ustawowa tej instytucji (art. 101 ustawy Prawo bankowe z 1997 roku), to przewłaszczenie na zabezpieczenie było skutecznie wykorzystywane przez uczestników obrotu cywilnoprawnego jeszcze przed wejściem w życie ww. ustawy. Praktyka ta znajdowała uzasadnienie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który wielokrotnie opowiadał się za dopuszczalnością stosowania powyższej instytucji.

Niezależnie od treści art. 101 ustawy Prawo bankowe, należy przyjąć, iż możliwość zawierania umów przewłaszczenia na zabezpieczenie, które należą do tzw. czynności powierniczych, wynika z obowiązującej w polskim prawie zasady swobody umów, wyrażonej w art. 3531 kc. Powszechnie akceptowany jest bowiem pogląd, że przewłaszczenie na zabezpieczenie może również służyć zabezpieczeniu wierzytelności w obrocie pozabankowym.

Istotą przewłaszczenia na zabezpieczenie jest przeniesienie przez dłużnika lub osobę trzecią własności rzeczy na wierzyciela w celu zabezpieczenia jego wierzytelności, przy czym strony mogą zastosować w tym zakresie następujące konstrukcje cywilnoprawne:

1)bezwarunkowe przeniesienie własności rzeczy na wierzyciela z jego jednoczesnym zobowiązaniem się do zwrotnego przeniesienia własności na zbywcę (dłużnika) pod warunkiem spełnienia przez dłużnika zabezpieczonego zobowiązania,

2)przeniesienie własności rzeczy na wierzyciela z zastrzeżeniem warunku rozwiązującego, którym jest należyte wykonanie przez dłużnika zabezpieczonego zobowiązania; w przypadku ziszczenia się warunku rozwiązującego, czyli wykonania zobowiązania przez dłużnika, przewłaszczający automatycznie staje się ponownie właścicielem rzeczy,

3)przeniesienie własności rzeczy na wierzyciela pod warunkiem zawieszającym, którym jest niewykonanie zabezpieczonej wierzytelności przez dłużnika; w chwili bezskutecznego upływu terminu realizacji zobowiązania wierzyciel staje się właścicielem rzeczy.

W przypadku przewłaszczania na zabezpieczenie nieruchomości, co w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego jest dopuszczalne (wyrok Sądu Najwyższego z 29 V 2000 r. III CKN 246/00), strony mogą zastosować jedynie pierwszą z ww. konstrukcji ze względu na obowiązujący w polskim prawie zakaz przenoszenia własności nieruchomości pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu (art. 157 § 1 kc).

Ze względu na brak wyczerpującej regulacji ustawowej umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w celu uniknięcia sporów dotyczących prawidłowości wykonywania powyższej umowy przez strony, prawa i obowiązki dłużnika oraz wierzyciela w okresie istnienia przedmiotowego stosunku prawnego, powinny być precyzyjnie określone w zawieranej przez strony umowie.

Niewątpliwą zaletą omawianej formy zabezpieczenia wierzytelności, z punktu widzenia dłużnika jest pozostawienie przewłaszczonej rzeczy w jego władaniu przez cały okres istnienia zabezpieczenia, co z reguły następuje na podstawie umowy użyczenia, zawieranej przez strony jednocześnie z umową powierniczego przeniesienia własności. Zastosowanie powyższej konstrukcji pozwala dłużnikowi na nieprzerwane korzystanie z przedmiotu przewłaszczenia na zabezpieczenie, co w przypadku dłużników prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o składniki majątkowe przedsiębiorstwa przewłaszczone na wierzyciela, może się okazać niezbędne dla wypracowania przez takiego dłużnika zysku pozwalającego na spłatę długu.
Wierzyciel natomiast uzyskuje bardzo silne rzeczowe zabezpieczenie swojej wierzytelności oraz możliwość zaspokojenia się z przedmiotu przewłaszczenia poza reżimem sądowego postępowania egzekucyjnego. Sposób zaspokojenia się wierzyciela z przedmiotu przewłaszczenia oraz zasady postępowania stron w tym zakresie powinny być również określone w zawartej przez strony umowie. Zaspokojenie wierzyciela z przedmiotu przewłaszczenia na zabezpieczenie następuje zazwyczaj poprzez:

1)sprzedaż rzeczy na licytacji przez wierzyciela (lub dłużnika działającego na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez wierzyciela) i zaliczenie uzyskanej kwoty na poczet długu,
2)pobieranie pożytków z rzeczy i zaliczanie dochodów na poczet istniejącego zobowiązania dłużnika,

3)zachowanie przedmiotu przewłaszczania przez wierzyciela z jednoczesnym uznaniem, iż wartość rzeczy odpowiada wysokości zobowiązania dłużnika, które wygasa.
Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, jako czynność powiernicza, oparta jest na wzajemnym zaufaniu stron. W przypadku nierzetelności wierzyciela lub dłużnika istnieje niebezpieczeństwo naruszenia interesów drugiej strony. W razie zbycia przez wierzyciela przewłaszczonej rzeczy wbrew postanowieniom umowy powierniczej, w szczególności, jeżeli osoba trzecia nabywająca rzecz nie wiedziała o roszczeniu dłużnika o zwrotne przeniesienie własności, dłużnik może utracić własność rzeczy pomimo należytego wykonania zobowiązania i w rezultacie pozostaną mu jedynie roszczenia odszkodowawcze w stosunku do nieuczciwego wierzyciela.

copyrights © 2013 by Star Marketing